◊( | |h55m√)◊ !
![   ]!

 

.. ... ... ... ... ... ..

.. .. ... ...

         ::  88 ( : )       :: |-- --| ( : )       ::  .. 73.000 ..~ ( : )       ::  -  ( : )       ::  (( 🇸🇦)) ( : )       ::  - 88 -  ( : )       ::   ( : )       ::  !  ( : )       ::  ..~ ( :)       ::  ..~ ( :)      


  | |h55m√


: ~{( :: ב ړ :: )}~
 
◊( ) . )◊ ! (" 33 ")
.. " "
1,672 14,880
 
◊( ڪۈۈ ۈ) (" 9 ")
3
688 5,955
 
◊( - )◊ ! (" 10 ")
3
455 4,857
 
◊( ) . )◊ ! (" 15 ")
:
![ ]! 
1,034 9,967
 
◊( ) . )◊ ! (" 15 ")
.. .. ..
:
![ ]! 
707 6,643
 

.
   
    
 


11:24 PM